Menu
Winkelmand Winkelmand
Delivery time Betrouwbare en snelle levering
Free delivery Gratis verzending vanaf € 99
Customer Service Klantenservice: service@123optic.com
Menu
Winkelmand Winkelmand
Delivery time Betrouwbare en snelle levering
Free delivery Gratis verzending vanaf € 99
Customer Service Klantenservice: service@123optic.com
Bezig met laden...

Algemene Voorwaarden

Algemeen:

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 123optic.com gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door 123optic.com werden aanvaard.

Bestelling:

De bestellingen gebeuren online op de website www.123optic.com, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Alle door 123optic.com uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door 123optic.com.

Levering:

Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens 123optic.com rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is 123optic.com naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens 123optic.com aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens 123optic.com rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de 123optic.com het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur. U kan van een gratis levering genieten indien uw bestelling meer dan 99 Euro bedraagt (verzending niet inbegrepen).

Prijs:

De prijzen van de producten van 123optic.com staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht door 123optic.com gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.

Betaling:

De betalingen gebeuren online of per overschrijving. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.ogone.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op 123optic.com in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Klachten:

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor 123optic.com zijn en wordt alleen door 123optic.com geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Onze contactgegevens:
Logistic Center
Lens Service BVBA
123optic.com
Kasteleinsstraat 11
B-9150 Kruibeke
service@123optic.com 

Aansprakelijkheid- garantie:

123optic.com levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan 123optic.com verstrekt. 123optic.com gaat er van uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden ttv het plaatsen van een bestelling.. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door 123optic.com geleverde producten, wordt weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant. De door 123optic.com geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikant. 123optic.com is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. 123optic.com is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog. 123optic.com kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij 123optic.com wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door 123optic.com worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij 123optic.com en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Zichttermijn:

In overeenstemming met de wetten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper verzakingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten ( sferische, torische en multifocale contactlenzen) heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan 123optic.com kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van 123optic.com opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits 123optic.com het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd. De veertien dagen vrijblijvend op zicht is niet van toepassing op persoonlijke producten, zoals torische of persoonlijke lenzen ( harde lenzen, jaarlenzen, ...) speciaal voor de koper vervaardigd.
Klik hier voor het Europees modelformulier voor herroeping.

Contact:

Dienst na verkoop: Kasteleinsstraat 11, B-9150 Kruibeke – 03 270 37 12 of via mail: service@123optic.com. 123optic.com ® is een geregistreerd handelsmerk en een initiatief van Lens Service BVBA – BTW BE0534.902.837 – Reknr: BE98 0689 0394 9693-

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.